Smluvní podmínky MIA

Podmínky použití MIA na www.pms.cz, www.brokeroffice.cz

 

1. Souhlas

Tyto Smluvní podmínky spolu upravují užívání celé aplikace Moje Inteligentní Administrativa (dále MIA) včetně všech jejích obsažených dat.

Tyto Podmínky zakládají mezi Vámi a PRVNÍ MORAVSKOU SPOLEČNOSTÍ, spol. s r. o. (dále PMS, spol. s r. o.) dohodu, upravující vzájemná práva a povinnosti při používání aplikace MIA.

Bez souhlasu s Podmínkami nejste oprávněni (nesmíte) MIA používat.

 

2. Způsobilost používání

MIA můžete používat, pokud máte uzavřenou platnou Smlouvu o obchodním zastoupení, nebo platně uzavřenou jinou smlouvu, na jejímž základě je umožněn vstup do MIA (dále smluvní vztah) s PMS, spol. s r. o. a bylo Vám přiděleno jedinečné uživatelské jméno a heslo. Smluvním vztahem můžou být stanoveny podmínky užívání a do jakých částí MIA můžete mít přístup.

Jste osobně zodpovědný/á za jakékoliv používání MIA pod Vaším uživatelským jménem a heslem. Souhlasíte s tím, že vynaložíte náležitou péči k tomu, abyste ochránil/a Vaše uživatelské jméno a heslo proti zneužití, a o jakémkoliv zneužití ihned vyrozumíte PMS, spol. s r. o.
MIA můžete užívat jen po dobu, kdy platí smluvní vztah s PMS, spol. s r. o. Ukončením smluvního vztahu ztrácíte přístup k MIA. Po určitou dobu budete mít omezený přístup jen za účelem kontroly případných storen Vámi sjednaných pojistných smluv.

PMS, spol. s r. o. může Váš vstup do MIA ukončit, nebo omezit Váš přístup k některým jeho částem, pokud pojme podezření, že jste porušil/a Podmínky. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu s PMS, spol. s r. o., nebo Vám přístup v souladu s těmito Podmínkami ukončí PMS, spol. s r. o., nemáte nárok na jakýkoliv další vstup do MIA.


3. Používání MIA

Souhlasíte s tím, že:

  • budete používat MIA pouze pro svoji činnost na základě smluvního vztahu a jeho stanovených podmínek, zejména s odkazem na na odstavec III. Povinnosti a práva zástupce a odstavce IX. Ochrana osobních údajů (GDPR) a dalších Smlouvy o obchodním zastoupení a věcmi souvisejícími;

  • budete dodržovat příslušné právní předpisy související z Vaší činnosti nejen na základě smluvního vztahu s PMS, spol. s r. o. a jednat v souladu s dobrými mravy;

  • budete respektovat soukromí ostatních účastníků používání MIA;

  • získáte souhlas, povolení nebo licenci, které jsou vyžadovány k tomu, abyste měl/a právo MIA použít; a

    • nebudete šířit, kopírovat, jinak zneužívat jakákoliv data v MIA, porušovat autorská práva MIA a veškerého obsahu MIA,
    • berete na vědomí, že se tyto podmínky časově vztahují od prvopočátku Vašeho používání MIA a jejího veškerého obsahu,
    • berete na vědomí, že v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto Smluvních podmínek MIA jste povinni za každé takovéto porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody.

 

4. Různé

4.1 Volba práva

Tyto Podmínky se řídí právem České republiky.

4.2 Změny v Podmínkách

PMS, spol. s r. o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení Podmínky změnit.


Jako uživatel MIA jste odpovědný za pravidelné sledování Podmínek. Tím, že pokračujete v používání MIA po změně Podmínek, vyslovujete se změnou Podmínek souhlas.

 

5. Duševní vlastnictví

MIA je chráněna mezinárodním autorským právem a tímto jste vyrozuměn/a, že autorská práva náleží PMS, spol. s r. o.. V souladu s Podmínkami si PMS, spol. s r. o. vyhrazuje všechna práva, nároky a zájmy vyplývající z MIA, a ze všech produktů v rámci brandové značky BROKER OFFICE, BROKER POINT., softwarů a dalšího majetku, jež Vám byly poskytnuty, nebo které jste užívali skrze MIA.

 

6. GDPR

Společnost PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o. zpracovává osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), vystupuje tedy jako správce osobních údajů. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů klienta je zákonný důvod dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění této smlouvy, a dle čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly ze strany klienta poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje pro účely plnění zákonných a smluvních povinností, zajištění svých oprávněných zájmů a ochrany svých práv. Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný na webové stránce www.pms.cz/gdpr, a ve kterém je klient informován o podrobnostech ohledně zpracování jeho osobních údajů. 

 

 

V Brně dne 1. 1. 2012

Libor Picek, ředitel a jednatel společnosti PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o.